TAAL

Gepersonaliseerde juwelen in 14kt gerecycleerd goud, handgemaakt in België.

Je winkelmand is leeg

Keer terug naar de shop

Algemene verkoopsvoorwaarden

P.C. Boschmans nv
Simon Heuvellaan 6
2110 Wijnegem
BTW: BE0404.935.804.

ALGEMEEN
Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle door P.C. Boschmans gesloten overeenkomsten met de klant, waaronder in het bijzonder begrepen de (online) verkopen.

Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper dat hij onderhavige algemene voorwaarden aandachtig heeft doorgenomen en dat hij bevoegd is om een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan.

P.C. Boschmans behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onderhavige algemene voorwaarden, die in werking treden vanaf het ogenblik van publicatie op de website.

BESTELLING
De artikelen die P.C. Boschmans op haar website of in de catalogus aanbiedt, zijn bedoeld als een uitnodiging tot kopen en kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een bindend aanbod.

Het voltooien van het bestelproces wordt aanschouwd als een bindend aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten. Het staat P.C. Boschmans evenwel te allen tijde vrij om dit aanbod zonder opgave van redenen te weigeren. (Vb.: artikelen onbeschikbaar, onjuist geprijsd, onjuist beschreven, voorschot noodzakelijk, vermoeden van frauduleuze of criminele activiteiten, etc.)

Van zodra het aanbod om een koopovereenkomst af te sluiten door P.C. Boschmans aanvaard wordt, komt een bindende koopovereenkomst tot stand.

Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Bij annulering worden eventueel betaalde voorschotten aan de klant terugbetaald, behalve een forfaitair bedrag van 50,00 EUR voor de administratiekosten.

PRIJZEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
Alle prijzen in de catalogus zijn exclusief BTW en exclusief leveringskosten.

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief leveringskosten.

De totaal te betalen som van de online bestelling, inclusief alle bijkomende en bezorgkosten, wordt getoond op het einde van het afrekenproces.

Door de bestelling te bevestigen bevestigt de klant in te stemmen met de prijs van de artikelen.

P.C. Boschmans kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de kaartuitgever of de aanbieder van de betaalmethode, internationale bankkosten in rekening brengt.

BETALINGSVOORWAARDEN
De totale prijs van een bestelling bestaat uit de koopprijs, inclusief BTW, van de geselecteerde artikelen enerzijds en de verzendkosten voor de geselecteerde artikelen anderzijds.

In geval van aankoop via de website, dient de totale prijs van de geselecteerde artikelen te worden betaald op het ogenblik van plaatsing van de bestelling.

In geval van aankoop via de catalogus, zijn de geselecteerde artikelen eveneens onmiddellijke betaalbaar (d.i. factuurdatum) op de maatschappelijke zetel van P.C. Boschmans. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling enerzijds verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar van het nog verschuldigde factuurbedrag en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR.

Bovendien brengt elke wanbetaling de opeisbaarheid mee van alle openstaande facturen en geeft deze P.C. Boschmans het recht om na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

P.C. Boschmans mag zich in geval van wanbetaling beroepen op haar wettelijk retentierecht zonder voorafgaande ingebrekestellingen en dit tot op het moment dat de klant aan haar verplichtingen heeft voldaan.

LEVERING 
De geselecteerde artikelen zullen door de door P.C. Boschmans aangeduide bezorgdienst worden geleverd op het door de klant opgegeven bezorgadres.

Van zodra de bestelling geplaatst is, kan het bezorgadres niet meer worden gewijzigd.

P.C. Boschmans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige bezorgadressen.

De klant dient de geselecteerde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren op nauwkeurigheid en volledigheid.

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Indien artikelen door P.C. Boschmans worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering en de inontvangstname van de klant. Indien artikelen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop. De leveringskosten vallen ten laste van de klant. Het risico van schade, verlies, diefstal e.a. gaat over op de klant vanaf het ogenblik van wilsovereenstemming.

HERROEPINGSECHT VOOR CONSUMENTEN BIJ ONLINE AANKOPEN
In geval van aankoop via de webshop heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het artikel fysiek in bezit krijgt, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht komt uitsluitend toe aan de klant die voor niet-beroepsmatige doeleinden heeft aangekocht.

Tijdens deze bedenktijd dient de klant zorgvuldig om te gaan met zowel de artikelen als de verpakking. Het herroepingsrecht kan niet langer worden uitgeoefend wanneer de artikelen en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant P.C. Boschmans - met uitbatingszetel te 2110 Wijnegem, aan de Simon Heuvellaan 6 en met e-mailadres _____________ - via een ondubbelzinnige verklaring (d.i. per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij tot op dat ogenblik heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (m.u.v. eventuele extra kosten ten gevolge van de klant zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door P.C. Boschmans geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat P.C. Boschmans op de hoogte werd gesteld van de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, van P.C. Boschmans terug.

P.C. Boschmans betaalt de klant in voorkomend geval terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Indien de geselecteerde artikelen (deels) met een cadeaubon werden voldaan, zal de terugbetaling geschieden middels uitgave van een nieuwe cadeaubon voor hetzelfde bedrag.

In elk geval zal de klant voor de terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

P.C. Boschmans is evenwel gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de artikelen heeft teruggekregen.

De klant dient de artikelen onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan P.C. Boschmans heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen samen met de artikelen in onbeschadigde en originele staat bij de retourzending te worden gevoegd. De klant is op tijd wanneer hij de artiekelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is.

De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen. Ook wanneer blijkt dat de artikelen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn geretourneerd, is P.C. Boschmans gerechtigd het aankoopbedrag en de verzendkosten niet, dan wel slechts gedeeltelijk, terug te betalen.

GARANTIE
Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde artikelen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W.
De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan P.C. Boschmans te melden.

Na de garantietermijn staat P.C. Boschmans enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de artikelen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de klant aantoont dat P.C. Boschmans de gebreken kende of behoorde te kennen.
De klant verwittigt P.C. Boschmans uiterlijk binnen 14 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

AANSPRAKELIJKHEID
P.C. Boschmans is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door haar geleverde of verkochte artikelen, behalve in geval van zware fout of opzet.

De aansprakelijkheid van P.C. Boschmans is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde artikelen. In geen geval kan P.C. Boschmans worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.

P.C. Boschmans is eveneens niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan haar toevertrouwde artikelen van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, herstelling, restauratie of welke andere manipulatie ook, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan.

GEGEVENSBESCHERMING
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer info over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen, uw gegevens bewaren, waarvoor wij uw gegevens gebruiken en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden.

RECHTSMACHT
Alle overeenkomsten tussen P.C. Boschmans en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan en dienen uitgelegd en geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.